Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen PAPER ISLAND en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan daarvan.

1.2 Aanbieding: een uitnodiging van PAPER ISLAND aan derden tot het plaatsen van een opdracht.

1.3 Diensten: alle werkzaamheden die PAPER ISLAND in opdracht verricht, te verdelen in vier hoofdfasen: a. Creatieve procesbegeleiding en visieontwikkeling: het verhelderen van concepten, processen en situaties tot visies, strategieën, plannen en oplossingen. b. Ontwerp- en -verbeelding: het ontwerpen en/of verbeelden van visies en concepten. c. Projectmanagement en art-direction: het begeleiden van uitvoeringstrajecten en het regisseren van uitvoeringen. In deze fase treedt PAPER ISLAND op als bewaker van de oorspronkelijke visie uit de eerste fase. d. Realisatie: Fysieke productie en levering van informatiemiddelen, waaronder drukwerk, (interactieve) media, evenementen en tentoonstellingen.


 

 1. Totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een Aanbieding van PAPER ISLAND schriftelijk en/of per email heeft geaccepteerd dan wel indien in overleg tussen partijen door PAPER ISLAND reeds uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

2.2 Indien PAPER ISLAND op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie levert voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever PAPER ISLAND alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, zoals m.b.t. projectmanagement, tegen gangbare tarieven betalen.

 

 1. Toepasselijkheid

3.1 De voorwaarden maken deel uit van alle Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (eventueel stilzwijgend tot stand gekomen) doorlopende en/of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever.

3.2 In het geval dat de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

3.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

 1. Uitvoering van Overeenkomst

4.1 De uitvoering door PAPER ISLAND van de Overeenkomst geschiedt naar beste kunnen, op basis van de op het moment van het sluiten van de betreffende Overeenkomst geldende omstandigheden en op de door aan PAPER ISLAND verstrekte gegevens.

4.2 Opdrachtgever dient PAPER ISLAND onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.3 Opdrachtgever zal aan PAPER ISLAND alle voor de uitvoering van een Overeenkomst benodigde gegevens en materialen, waaronder maar niet beperkt tot informatiedragers, binnen een door PAPER ISLAND te bepalen redelijke termijn ter beschikking stellen en ervoor zorgdragen dat de benodigde gegevens conform de door PAPER ISLAND opgegeven specificaties zijn.

4.4 Bij de organisatie of uitvoering van een evenement is PAPER ISLAND bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. PAPER ISLAND sluit met hen in eigen naam maar voor rekening van Opdrachtgever de vereiste overeenkomsten.

4.5 Levertijden zijn altijd indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

4.6 Geringe afwijkingen in de uitvoering door PAPER ISLAND, ook in esthetische zin, leveren geen tekortkoming op.

4.7 De opdracht wordt geacht te zijn voltooid indien de werkzaamheden door PAPER ISLAND zijn afgerond.

 

 1. Prijzen

5.1 Alle prijzen van PAPER ISLAND zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief de plaatselijk geldende omzetbelasting. Deze omzetbelasting is Opdrachtgever verschuldigd en zal indien noodzakelijk door PAPER ISLAND in rekening worden gebracht.

5.2 In geval van prijsoverschrijding van een Aanbieding als gevolg van wijzigingen in de verkoopcondities van leveranciers en andere door PAPER ISLAND ingeschakelde derden, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB zal PAPER ISLAND Opdrachtgever hiervan tijdig inlichten.

 

 1. Betaling

6.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen telkens binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan hij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

6.2 Opdrachtgever is vanaf de eerste dag na verloop van de betaaltermijn van de betreffende factuur over het openstaand bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Indien de wettelijke handelsrente hoger is in dan geldt is deze wettelijke handelsrente van toepassing. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3 Indien daartoe aanleiding bestaat is PAPER ISLAND gerechtigd om van Opdrachtgever vooruitbetaling van (een gedeelte van) het overeengekomen bedrag of een deugdelijke zekerheid te verlangen. Omstandigheden die een dergelijk verzoek rechtvaardigen zijn twijfel omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en/of de verplichting van PAPER ISLAND om kosten aan derden te voldoen in het kader van deze Overeenkomst.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle goederen en geleverd door PAPER ISLAND blijven eigendom van PAPER ISLAND totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen ten opzichte van PAPER ISLAND is nagekomen.

7.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

7.4 Voor het geval dat PAPER ISLAND zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PAPER ISLAND of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PAPER ISLAND zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de opdracht ontstaan (zoals octrooirecht, modelrecht, auteursrecht, databankrecht) komen toe aan PAPER ISLAND. PAPER ISLAND is gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Opdrachtgever en/ of andere partijen behoeven toestemming voor elk gebruik van dergelijke bij PAPER ISLAND liggende rechten.

8.2 Opdrachtgever zal zich voorts van elk gebruik onthouden ten aanzien van door PAPER ISLAND ontwikkelde ideeën en ter beschikking gestelde knowhow, welke niet beschermd wordt volgens een in het vorige lid omschreven intellectueel eigendomsrecht.
 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van PAPER ISLAND het werk van PAPER ISLAND te gebruiken, in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8.3 Indien PAPER ISLAND ter vastlegging van intellectuele eigendom een aanvrage, depot, registratie of andere handeling dient te verrichten, dan werkt de Opdrachtgever op eerste verzoek daaraan mee.

8.4 De opdrachtgever garandeert dat gebruik van de door haar ter beschikking gestelde objecten en materialen niet een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten van derden, en vrijwaart PAPER ISLAND voor eventuele aanspraken van derden hieruit. PAPER ISLAND is bij dergelijke ter beschikking gestelde materialen niet gehouden onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en objecten.

8.5 PAPER ISLAND vrijwaart op haar beurt Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van het door PAPER ISLAND geleverde. In geval van een vordering van een derde is Opdrachtgever verplicht - op straffe van verval van deze vrijwaring- om PAPER ISLAND binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en alle informatie te verschaffen en/of medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

 

 1. Geheimhouding

9.1 De tussen partijen verstrekte vertrouwelijke informatie wordt slechts gebruikt met het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. Beide partijen zullen geen verkregen vertrouwelijke informatie over de andere partij verstrekken aan derden.

9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: die informatie waarvan de ontvanger weet of zou moeten weten dat deze informatie niet ter beschikking dient te worden gesteld aan derden. Daaronder wordt mede verstaan bedrijfsinformatie als klantenbestanden en commerciële cijfers.

9.3 Het voorgaand lijdt slechts uitzondering voor zover een der partijen van overheidswege verplicht is dergelijke informatie te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst door PAPER ISLAND, is uitgesloten. Zulks geldt voor schade aangericht door werknemers en hulppersonen van PAPER ISLAND. Slechts indien sprake is van opzettelijk handelen zijdens PAPER ISLAND en/of haar werknemers lijdt dit uitzondering.

10.2 PAPER ISLAND is slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, voor zover haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Het bedrag waartoe PAPER ISLAND aansprakelijk kan zijn is daarbij beperkt tot het maximale bedrag waartoe deze verzekering dekking biedt, te vermeerderen met het eigen risico dat deze polis kent.

10.3 Voor zover deze polis geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van PAPER ISLAND beperkt tot een maximum van € 20.000.

10.4 Het recht op enige schadevergoeding vervalt na verloop van 12 maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade.

10.5 Voor zover door derden schade wordt geleden, zal Opdrachtgever PAPER ISLAND daarvoor vrijwaren.

 

 1. Opschorting en ontbinding

11.1 PAPER ISLAND mag de uitvoering van een overeenkomst opschorten of annuleren zodra zij gegronde vrees heef dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal kunnen voldoen.

11.2 PAPER ISLAND is voorts bevoegd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever i) niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ii) in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert, onverminderd alle overige aan PAPER ISLAND toekomende rechten waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Overmacht

12.1 Indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet meer mogelijk is kunnen partijen besluiten de overeenkomst te beëindigen.

12.2 Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als PAPER ISLAND als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben wegens de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ontvangen betalingen.

12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PAPER ISLAND onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van PAPER ISLAND kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

12.4 Tot die omstandigheden worden in elke geval gerekend: oorlogen, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

 1. Uitleg algemene voorwaarden

In geval van discussie over de inhoud van deze algemene voorwaarden en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend.

 

 1. Privacy

Paperisland.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker, op basis van artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang).

Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen: wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres; wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet; wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.